ప్రొద్దటూరు రామేశ్వరం గురించి మీకు తెలియని కొన్ని నిజాలు

ప్రొద్దటూరు రామేశ్వరం గురించి మీకు తెలియని కొన్ని నిజాలు

ప్రొద్దటూరు రామేశ్వరం ప్రొద్దటూరు రామేశ్వరం అసలు పేరు ముక్తి రామ లింగేశ్వరం… ప్రొద్దటూరు కి ఆ పేరు తీసుకొచ్చింది కూడా ఈ ముక్తి రామలింగేశ్వరమే మన అందరికి తెలుసు పూర్వం ప్రొద్దటూరు పేరు బ్రధానపురి అని… పురాతన రామాయణం లో శ్రీ రాముడు రావణాసురుడిని సంహరించి సీత దేవి ని తీసుకోని అయోధ్య కి... Read more
Top